Nhà có Router chạy Openwrt

Để truy cập “mọi thứ” qua internet?

Đăng ký URL

Tra cứu tên miền đã có ai sử dụng chưa, nếu còn trống thì hãy đăng ký để lấy RemoteID.

(Đăng ký thành công sẽ nhận được Email thông báo RemoteID).

Cài đặt bộ RemoteLUCI

Download phiên bản phù hợp với loại Router Openwrt bạn đang sử dụng.

Truy cập

Nhập thông số Remote ID và truy cập https://xxx.tinymation.com từ Internet.

Đăng ký

Shopping Cart